Translate

Δευτέρα 3 Φεβρουαρίου 2014

Ορφικός ύμνος Φύσεως


Ώ θεά Φύση, μητέρα των πάντων, πολυμήχανη μητέρα, επουράνια, σεβαστή θεά πού κτίζεις τα πάντα, βασίλισσα εσύ δαμάζεις τα πάντα, είσαι ακατανίκητος, εσύ κυβερνάς, λάμπεις πολύ. 
Είσαι ή κυρία των πάντων, πάντοτε τιμημένα ό υπεράνω όλων θεός·
είσαι αθάνατη, πρωτότοκος, παναρχαία και εις τους άνδρας παρέχεις δοξαν νυκτερινή, 
έχεις μεγαλην πείραν φέρεις το φως δυσκόλως καθησυχάζεις, και περιελίσσεις αθόρυβα τα ίχνη των ποδιών σου...
Είσαι αγνή, διατάσσεις τους θεούς, είσαι το τέλος, χωρίς να έχης τέλος είσαι κοινή εις όλα,
αλλά μόνον εις έσέ δεν συμμετέχει τίποτε είσαι ή ίδία πατέρας του εαυτού σου
διότι πατέρα δεν έχεις, είσαι και αρσενική και πολυμήχανη και πάρα πολύ μεγάλη ανθηρά, περιπλέκεις τα πάντα, είσαι φίλη, αναμειγνύεις τα πάντα καί είσαι έμπειρος οδηγός, 
κυβερνήτις φέρεις ζωήν είσαι κόρη πού τρέφεις τα πάντα, αυτάρκεια. 
Δίκη είσαι η πειθώ των Χαρίτων με πολλά ονόματα αιθέρια, 
επίγειος αρχόντισσα καί θαλασσινή πικρή μεν για τους φαύλους, 
αλλά γλυκεία εις εκείνους που πείθονται εις σέ σοφή εις όλα, 
παρέχεις τα πάντα τρέφεις τα πάντα και τα αυξάνεις, λιπαρά,καί απελευθερώνεις, καταστρέφεις, εκείνα πού ωριμάζουν, που πεθαίνουν
συ είσαι πατέρας των πάντων καί επίσης μητέρα τροφός καί βυζάστρα βοηθάς εις την παραγωγήν των προϊόντων, μακαρία, έχεις πολλά σπέρματα,
καί γίνεσαι στον καιρό πού πρέπει. 
Ορμή, δημιουργείς τα πάντα, είσαι πλάστρα, κτίζεις πολλά, σεβαστή θεά αιωνία, 
φέρεις την κίνησιν έχεις πολλήν πείραν, είσαι συνετή· 
καί κινείσαι σαν γρήγορο ρεύμα με αδιάκοπον στροβιλισμόν διαρρέεις από παντού, 
κινείσαι κυκλικώς καί διαρκώς μεταβάλλεις μορφήν έχεις ώραίον θρόνον, τιμημένη, 
μόνον εσύ εκτελείς εκείνο πού απεφασίσθη, 
καί κρατείς το σκήπτρον από επάνω, καί βροντάς δυνατά, συ ή ισχυρότατη· ατρόμητη, 
πού δαμάζεις τα πάντα, ή προωρισμένη μοίρα, πού αποπνέεις φωτιά αιωνία ζωή καί αθάνατη πρόνοια τα πάντα είσαι εσύ διότι μόνη σου εσύ κατασκευάζεις 
όλα αυτά. 
Αλλά σε παρακαλώ, θεά μου, να μας φέρης μαζί με τις ευτυχισμένες ώρες ειρήνην, υγείαν καί αύξησιν τών πάντων.


Ὦ Φύσι, παμμήτειρα θεά, πολυμήχανε μῆτερ, οὐρανία, πρέσβειρα, πολύκτιτε δαῖμον, ἄνασσα, πανδαμάτωρ, ἀδάμαστε, κυβερνήτειρα, παναυγής, παντοκράτειρα,τιτιμενέα πανυπέρτατε πᾶσιν ἄφθιτε, πρωτογένεια, παλαίφατε, κυδιάνειρα, ἐννυχία, πολύτειρε, σελασφόρε, δεινοκαθέκτι, ἄψοφον ἀστραγάλοισι ποδῶν ἴχνος εἱλίσσουσα, ἁγνή, κοσμήτειρα θεῶν ἀτελής τε τελευτή, κοινὴ μὲν πάντεσσιν, ἀκοινώνητε δὲ μούνη, αὐτοπάτωρ, ἀπάτωρ, ἐρατή,  πολύγηθε, μεγίστη, εὐάνθεια, πλοκή, φιλία, πολύμικτε, δαῆμον, ἡγεμόνη, κράντειρα, φερέσβιε, παντρόφε κούρη, αὐτάρκεια, δίκη, Χαρίτων πολυώνυμε πειθώ, αἰθερία, χθονία καὶ εἰναλία μεδέουσα,   πικρὰ μέν φαύλοισι, γλυκεῖα δὲ πειθομένοισι, πάνσοφε, πανδώτειρα, κομίστρια, παμβασίλεια, αὐξιτρόφος, πίειρα πεπαινομένων τε λύτειρα. πάντων μὲν σὺ πατήρ, μήτηρ, τροφὸς ἠδὲ τιθηνός, ὠκυλόχεια, μάκαιρα, πολύσπορος, ὡριὰς ὁρμή, παντοτεχνές, πλάστειρα, πολύκτιτε,  ποντία δαῖμον, ἀιδία, κινησιφόρε, πολύπειρε, περίφρων, ἀενάωι στροφάλιγγι θοὸν ῥύμα δινεύουσα, πάνρυτε, κυκλοτερής, ἀλλοτριομορφοδίαιτε, εὔθρονε, τιμήεσσα, μόνη τὸ κριθὲν τελέουσα, σκηπτούχων ἐφύπερθε βαρυβρεμέτειρα κρατίστη, ἄτρομε, πανδαμάτειρα, πεπρωμένη, αἶσα, πυρίπνους, ἀίδιος ζωὴ ἠδ᾽ ἀθανάτη τε πρόνοια· πάντα σύ ἐσσι, ἄνασσα· σὺ γὰρ μούνη τάδε τεύχεις.   ἀλλά, θεά, λίτομαί σε  σὺν εὐόλβοισιν  ἐν ὥραις εἰρήνην ὑγίειαν ἄγειν, αὔξησιν ἁπάντων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου